הון אנוש (1999) בע״מ
03-5615676
כתובתנו: הארבעה 24, ת"ד 20038, תל-אביב 6120001
English שליחת קורות חיים
קישור שיטת הון אנוש למערכת השכר ע"י מדידה רבעונית, מבטיח שהשיטה תוטמע ותישאר במודעות המנהלים והעובדים ותשפר את הרווחיות מדי שנה.

לשיטת "הון אנוש" ארבעה שלבי הקמה עיקריים, לכל שלב מהלך תוצאתי המוביל לשלב הבא.

שלב הקמה I – ניתוח יעוד הארגון והבסיס הכלכלי לשיפור רווחיות :

בישיבה עם קברניטי החברה בעזרת תוכנת "נעה" נבחנים ומוסכמים יעדיו העסקיים של הארגון. נבחנים מדדים וסדרי עדיפויות, ונגזרים יעדי כל מחלקה ביחס ליעדי הארגון.כמו כן נקבעת נקודת הבסיס הכלכלית אליה יתייחס בעתיד השיפור ברווחיות.

תוצר: עם סיום שלב I מתקבלת תמונת מצב לחלקים הארגוניים הנדרשים להעצמה, ונקבעות נקודות הבסיס הכלכליות לשיפור ברווחיות. כמו כן, נקבעים מדדים להצלחת יישום השיטה בארגון.

שלב הקמה II – ניתוח פרטני לתהליכי עבודה וקביעת מדדי הצלחה:

בסיוע תוכנת "נעה" נערכים מפגשי עבודה בין מומחי חברתנו לכל אחד מהמנהלים והעובדים במחלקות הנדרשות להעצמה. במפגשים יוגדר תהליך העבודה להשגת התפוקות, ייבחנו לקוחות פנים וחוץ מחלקתיים וספקים. בהמשך ייגזרו מתהליך העבודה מדדי הצלחה לכל מחלקה, מנהל ועובד.

תוצר: בידי מנהל המחלקה יימצא ספר התפקידים של המחלקה, ויאופיינו מדדי הצלחה והתהליך להשגת התפוקה הנדרשת מכל אחד מהשותפים בה.

שלב הקמה III – מדידת תרומת תפקיד אישית לרווחיות עסקית:

לאחר השלב הניתוחי תבצע תוכנת נעה דירוג של כל עיסוק אל מול סולם אוניברסאלי. מתוך כך תימדד מורכבות עיסוק לכל עובד; דהיינו, יקבע השכר המתאים לתרומה. המשך התהליך יהיה בקיום של הערכה מספרית עצמית של כל עובד מול ניתוח העיסוק ומדדי ההצלחה והערכה מספרית של הממונה לאותם מדדים.

המדידה מתבצעת תקופתית בטכניקות אובייקטיביות מתחום הנדסת תעשייה וניהול ובאמצעות תוכנת "נעה".

תועלות:

  • שיפור מיידי ברמת התיאום בין מנהל לעובד ובין העובד למנהל.
  • יצירת מנגנון שכר ותגמול ההולם את תרומת העובד לארגון ומשקלו בו.

שלב הקמה IV – הדרכה להגדלת רווחיות

למנכ"ל החברה יוגשו מסקנות אופרטיביות כולל הדרכת ההנהלה הבכירה בצעדים מעשיים שיבטיחו המשך שיפור ברווחיות החברה. כמו כן, ובמידת הצורך יתבצע יחד עם ראשי החברה מהלך של אפיון אסטרטגיה עסקית וקביעת פעולות להשגתם.

יישום המהלך כולו, בצירוף עם כנס תדרוך לעובדים הדן בתוצאות המהלך כולו, יביא להגברת האפקטיביות ושביעות הרצון בקרב הדרג הניהולי והביצועי כאחד.

תוצרים:

  • דו"ח תוצאות מדידה אל מול יעדי החברה
  •  גיליון ממוצעים אישים לכל עובד
  • דו"ח מנהלים לריכוז תוצאות מחלקתיות.
  • המלצות לעדכון שכר וקביעת סרגל שכר בסיס חדש .המידע החדש מבטיח התמודדות טובה יותר עם דרישות  העובדים להעלאות שכר.
אייקון שעות עבודה

ימי א׳-ה׳

08:00-16:00

אייקון מפהמפה

הארבעה 24, ת"ד 20038, תל-אביב 6120001

שינוי גודל גופנים
ניגודיות