מערכת השכר - השמת כספים

 
קריטריונים לבדיקת תרומתה של מערכת השכר לארגון בעזרת סט מדדי ההצלחה הבאים:

  1. האם ההנהלה משתמשת בשכר ככלי להטמיע מדיניות חדשה?
  2. האם ביצועי העובדים ושירות איכותי נמדדים נכון לאורך זמן?
  3. האם יש קורולציה בין שכר לעובד ספציפי לבין הישגיו האמיתיים?
  4. האם שיטת התגמול שומרת ואף מחזקת את סמכויות המנהלים?
  5. האם יש לעובדים מוטיבציה להשתפר באופן מתמיד ולבצע שיפורים טכנולוגיים?
  6. האם מערכת המדידה לתגמול היא פרקטית ועומדת במבחן עלות כלכלית?
  7. האם אין מצב בו העובדים מגדילים את שכרם על חשבון  הרווח הנקי של הארגון?
  8. האם השכר לעובד משתנה משמעותית מרבעון לרבעון עפ"י ביצועי הארגון?
  9. האם גם עובדי "העורף" מתוגמלים על תרומתם?
  10. האם שינויים תקופתיים בשכר גורמים למתח בין עובדים למנהלים?

ביבליוגרפיה: תפיסת חברת "נעה" לשכר כפי שהוצגה בכנס משאבי אנוש בכפר המכביה בשנת 1999.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סניף תל אביב -   הארבעה 24,  61200, ת"ד 20038        
טלפונים: 5615676  - 03 , 6242929 - 03     פקס :7256247 - 03
 
 
 
סניף חיפה - סתוונית 8
 טלפון : 077-7824750 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------קישורים-------------------------------------------------------------------------------------------